Raspisan je poziv za IPARD podsticaje

Raspisan je poziv za IPARD podsticaje za opremu i mehanizaciju. Osnovni uslov je da u gazdinstvu imate upisano 2 – 20 ha jagodičastog voća ili 5 – 100 ha ostalog voća ili odgovarajuće povrće ili stočni fond. Rok za konkurisanje je 26.02.2018. Konkurs za traktore će biti 4. januara.

NAPOMENA: Sadržaj ovog dokumenta je informativnog karaktera. Za precizne informacije pogledajte Pravilnik i Javni poziv.

Koraci
 • Prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaj
 • Kontrola na terenu od strane UAP
 • Donošenje odluke o odobravanju podsticaja od strane UAP
 • Realizacija investcije (i adekvatno obeležavanje)
 • Prikupljanje dokumentacije i podnošenje zahteva za iplatu podsticaja
 • Kontrola na terenu od strane UAP
 • Isplata podsticaja
 • Kontrola na terenu posle isplate podsticaja
Korisnici i sektori Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:
 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo
 • zemljoradnička zadruga.
Preduzetnik mora da ispunjava i sledeće:
 • da je upisan u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 • da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;da računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
Privredno društvo i ZZ mora da ispunjava i sledeće:
 • da je upisan u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;
 • da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • da računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
 • da u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 • da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 • da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
 • da nije član holdinga ili koncerna.
 • podnosilac zahteva i povezana lica imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet ne veći od 50 miliona evra i/ili vrednost imovine koja ne prelazi 43 miliona evra
Investicije u okviru IPARD podsticaja moraju biti u sledećim sektorima:
 • mleka;
 • mesa;
 • voća i povrća;
 • ostalih useva.
Opšti uslovi – Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice ako:
 • nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • ima prebivalište (sedište) i investicjija se nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije;
 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
 • nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;
 • ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije za vrednost veću od 10.000 evra, a koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su važeće na dan podnošenja zahteva, osim ponuda koje se odnose na realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;
 • se investicija odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u Prilogu 2 – Lista poljoprivrednih proizvoda;
 • poseduje iskustvo, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede, i to:
  • visoku stručnu spremu, ili
  • o srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
  • o srednju stručnu spremu i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili srednju stručnu spremu i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja
  • da je upisan u svojstvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
  • da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede
 • je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika;
 • roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;
 • za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
 • za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.
Za Preduzetnike, Privredna društva i ZZ, uslovi u pogledu iskustva i znanja, odnose se na stručno lice odgovorno za proces proizvodnje.
Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta
Sektor mesa
Podnosilac ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mesa i ako:
 • u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond;
 • ima objekat upisan u odgovarajući Registar kapaciteta do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu.
Ukoliko podnosilac ima objekat većeg kapaciteta, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za: investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka; investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
Sektor mleka
Podnosilac ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru mleka i ako:
 • u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond;
 • na poljoprivrednom gazdinstvu ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 • je vlasnik životinja ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
Ukoliko podnosilac ima više od 300 mlečnih krava, ostvaruje pravo na odobravanje projekta samo za: investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka; investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.
Sektor voća
Podnosilac ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru voća ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.
Sektor povrća
Podnosilac ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća ako u Registru ima upisano povrće i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.
Sektor ostalih useva
Podnosilac, ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva za investicije: „Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za investicije u:
 • izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima 2 ha ili više zemljišta pod ostalim usevima;
 • nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha zemljišta pod ostalim usevima;
 • nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha zemljišta pod ostalim usevima.”
Posebni uslovi za nabavku novog traktora
Podnosilac, ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, sa sledećom najvećom snagom motora:
 • u sektoru mesa:
  • 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
  • do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
  • do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
  • do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;
 • u sektoru mleka:
  • do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
  • do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;
 • • u sektoru voća:
  • do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,
  • do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
  • do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;
 • • u sektoru povrća:
  • do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
  • do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
  • do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
  • do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;
 • • u sektoru ostalih useva:
  • do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
  • do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.
Poslovni plan i elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti projekta
Podnosilac, ostvaruje pravo na odobravanje projekata i ako dokaže svoju ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan. Poslovni plan za investicije vrednosti do 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi i to kroz Jednostavan poslovni plan. Poslovni plan za investicije vrednosti veće od 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi i to kroz Složen poslovni plan.
Iznos IPARD podsticaja
Ipard podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to:
 • 60% od ukupnih prihvatljivih troškova, ili
 • 65% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je korisnik lice koje je mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta (odnosi se na FL i PR);
 • 70% od ukupnih prihvatljivih troškova – ako je mesto investicije u planinskim područjima u okviru POURP.
Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.
Neprihvatljivi troškovi
Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:
poreze, uključujući PDV; carine, uvozne i druge dažbine; kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
 • kazne, finansijske penale i sudske troškove;
 • troškove poslovanja;
 • polovnu mehanizaciju i opremu;
 • bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
 • troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
 • doprinose u naturi;
 • troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
 • troškove prevoza, špedicije, montaže opreme (osim ugradnje), puštanja u rad kao i za druge operativne troškove.
 • nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
 • nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.
POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE
Postupak se pokreće podnošenjem zahteva, sa podacima iz Registra na dan podnošenja zahteva. Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija. Uz zahtev dostavlja se sledeća dokumentacija:
 • poslovni plan;
 • popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
 • dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:
  • diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
  • diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
  • diplomu, uverenje ili svedočanstvo o srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u poljoprivredi, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u poljoprivredi u minimalnom trajanju od 50 časova najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu,
  • ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;.
 • ponude (jedna ili tri);
 • uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda prema mestu investicije, odnosno prebivalištu (sedištu),
 • uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda od poreske uprave.
  Pored prethodne dokumentacije, preduzetnik, privredno društvo i ZZ dostavlja i:
 • izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
 • kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva
Pored prethodne dokumentacije, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni poljoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavljaju i:
 • bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
 • poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.
Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije. Ako podnosilac nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje zaključen sa: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom, sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu, odnosno objektu kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca. Za investicije u izgradnju objekata, dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova. Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, podnosilac dostavlja i Upotrebnu dozvolu ili Rešenje o ozakonjenju. Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma da podnosilac ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta dostavlja se i ovaj sertifikat. Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz javnih evidencija (uverenja o izmirenim obavezama, izvod iz APR-a, potvrdu da ne koristi podsticaje po drugom osnovu), građevinsku dozvolu, rešenje za izvođenje radova, Upotrebnu dozvolu ili Rešenje o ozakonjenju, Uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke.
Ponude
Ponuda naročito sadrži:
• naziv, sedište i matični broj dobavljača;
• naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime,
• prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice;
• tehničko – tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima, odnosno u evrima za strane dobavljače, kao i da sadrži podatake o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;
 • rok važenja ponude;
 • broj, datum i mesto izdavanja ponude; overu dobavljača;
 • izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotrebljavana roba;
 • naziv proizvođača i zemlja porekla opreme, radova i usluga;
 • izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zemlja, odnosno teritorija porekla opreme, radova i usluga zemlja, odnosno teritorija iz člana 5. stav 1. tač. 12) Pravilnika;
 • garantne uslove;
 • uslove i način plaćanja;
 • obaveze dobavljača u vezi isporuke.
Podaci iz prikupljenih ponuda treba da budu u skladu sa podacima koji su navedeni u poslovnom planu. Podnosilac u zahtevu za odobravanje projekta označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude. Uprava odobrava izabranu ponudu u vrednosti koja ne može biti veća od vrednosti iz ponude sa najnižom cenom. Osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u vrednosti najniže ponude, ako ova vrednost ne prelazi iznos referentne cene utvrđene u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje metodologija utvrđivanja referentne cene.
Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta.
Bodovanje i rangiranje Zahtevi koji posle administrativne provere i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju. Sa 15 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako podnosilac zahteva:
 • jeste ženskog pola;
 • jeste lice mlađe od 40 godina;
 • za odobravanje projekta u sektoru mleka ima do 50 mlečnih krava;
 • za odobravanje projekta u sektoru mesa ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili ili do 1.000 svinja.
Sa 20 bodova boduju se zahtevi ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.
Sa 25 bodova boduju se zahtevi ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Sa 10 bodova boduju se zahtevi ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge. Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju. Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.
Rešenje o odobravanju projekta Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, direktor Uprave rešenjem odobrava projekat.
Izmena odobrenog projekta Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:
 • ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
 • ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;
 • ako realizacija odobrenog projekta nija moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
  • više sile,
  • nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
  • promene propisa,
  • uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije
ISPLATA IPARD PODSTICAJA Opšti uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja Lice koje je ostvarilo pravo na odobravanje projekta ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja ako:
 • je realizovao investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju, odnosno aktom o izmeni projekta;
 • je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;
 • nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
 • je predmet investicije obeležen na način predviđen ovim pravilnikom;
 • predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
 • roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;
Posebni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja Sektor mleka: Podnosilac ostvaruje pravo na isplatu ako ima od 20 do 300 mlečnih krava. Sektor mesa: Podnosilac ostvaruje pravo na isplatu ako ima objekat upisan u odgovarajući registar i to ukupnog kapaciteta od 20 do 1.000 goveda i/ili od 150 do 1.000 ovaca i koza i/ili od 30 do 400 krmača, i/ili od 100 do 10.000 tovnih svinja i/ili od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu Sektor voća: Podnosilac ostvaruje pravo na isplatu ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća. Sektor povrća: Podnosilac ostvaruje pravo na isplatu ako u Registru ima upisano od 0.5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 ha do 50 ha povrća na otvorenom prostoru i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća. Sektor ostali usevi: Podnosilac ostvaruje pravo na isplatu za: izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više zemljišta pod ostalim usevima; nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha zemljišta pod ostalim usevima; nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha zemljišta pod ostalim usevima.
Pokretanje postupka za odobravanje isplate IPARD podsticaja
Postupak za odobravanje isplate pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta. Podnosilac može podneti samo jedan zahtev za isplatu po istom javnom pozivu.
Dokumentacija za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja
Uz zahtev za isplatu korisnik dostavlja sledeću dokumentaciju:
 1. račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
 2. otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
 3. dokaz o plaćanju i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
 4. garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku;
 5. jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
 6. sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
 7. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od JLS prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 8. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 9. potvrdu nadležnog organa JLS prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 10. potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu;
 11. akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropke unije;
 12. akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
 13. akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
 14. akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
 15. potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.
Pored prethodne dokumentacije, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre. Ako je predmet investicije traktor ili specijalizovano transportno vozilo korisnik podsticaja, dostavlja i fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja. Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, dostavljaju potvrdu o završenoj obuci. Ako je predmet investicije nabavka robe korisnik podsticaja dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova. Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta kao i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva za isplatu. Za investicije u sisteme za navodnjavanje preko 1 ha, korisnik dostavlja i vodnu dozvolu.
Forma dokumentacije
Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Sva dokumenta koja se dostavljaju moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Kontrola na licu mesta pre isplate
Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova, kontrolom na licu mesta Ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da zahtev ispunjava propisane uslove direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje IPARD podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnik upisan u Registar.
Obeležavanje predmeta investicije
Korisnik IPARD podsticaja vrši privremeno obeležavanje predmeta investicije u izgradnju objekta tokom realizacije investicije, postavljanjem table na gradilištu. Primalac sredstava IPARD podsticaja vrši stalno obeležavanje predmeta u roku od 3 meseca nakon realizacije investicije. Primalac sredstava IPARD podsticaja obezbeđuje da predmet investicije bude obeležen u roku od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja.
Kontrola na licu mesta posle isplate IPARD podsicaja
Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.
LISTI PRIHVATLjIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA ZA PRVI JAVNI POZIV ZA MERU 1 LISTA PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA PO SEKTORIMA
1.1. SEKTOR MLEKA
1.1.2.2. Mašine za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka :
1.1.2.2.1. Specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka;
1.1.2.2.2. Cisterne za distribuciju tečnog stajnjaka;
1.1.2.2.3. Teleskopski manipulator (telehendler);
1.1.2.2.4. Prednji i zadnji traktorski utovarivači (priključna mašina);
1.1.2.2.5. Kompaktni samohodni utovarivač stajnjaka (bob cat).
1.1.2.7. Mašine za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja :
1.1.2.7.1. Balirke i rol balirke;
1.1.2.7.2. Mašine za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane;
1.1.2.7.3. Samoutovarne prikolice za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena;
1.1.2.7.4. Elevatori za utovar bala na prikolice;
1.1.2.7.5. Priključne traktorske mašine za pripremu silaže – silažni kombajn;
1.1.2.7.6. Priključne traktorske kosačice;
1.1.2.7.7. Priključni sakupljači i rasturači sena;
1.1.2.7.8. Miks prikolice.
1.1.2.24. Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka
1.2. SEKTOR MESA
1.2.2.1. Mašine za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka :
1.2.2.1.1. Specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka;
1.2.2.1.2. Cisterne za distribuciju tečnog stajnjaka;
1.2.2.1.3. Teleskopski manipulator (telehendler);
1.2.2.1.4. Prednji i zadnji traktorski utovarivači (priključna mašina);
1.2.2.1.5. Kompaktni samohodni utovarivač stajnjaka (bob cat).
1.2.2.7. Mašine za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja :
1.2.2.7.1. Balirke i rol balirke;
1.2.2.7.2. Mašine za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane;
1.2.2.7.3. Samoutovarne prikolice za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena;
1.2.2.7.4. Elevatori za utovar bala na prikolice;
1.2.2.7.5. Priključne traktorske mašine za pripremu silaže – silažni kombajn;
1.2.2.7.6. Priključne traktorske kosačice;
1.2.2.7.7. Priključni sakupljači i rasturači sena;
1.2.2.7.8. Miks prikolice.
1.3. SEKTOR VOĆA I POVRĆA
1.3.3. Oprema za staklenike, plastenike i objekte za proizvodnju voća i povrća – konstrukcija, višegodišnje folije za pokrivanje minimalne debljine 200 mikrona i druga prateća oprema.
1.3.4. Oprema za berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje i to:
1.3.4.4. Posebna oprema za berbu voća i povrća :
1.3.4.4.1. Sadilice i vadilice povrća;
1.3.4.4.2. Berači voća i povrća, uključujući tresače i pokretne platforme za berbu voća i povrća;
1.3.4.4.3. Mašine za skupljanje jezgrastog voća;
1.3.4.4.4. Elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi.
1.3.4.5. Boks palete i prikolice za prevoz i utovar
1.3.4.6. Linije i oprema za čišćenje i pranje
1.3.4.8. Linije i oprema za sortiranje i kalibriranje
1.3.4.9. Linije i oprema za pakovanje i obeležavanje
1.3.5. Oprema za sisteme protivgradne zaštite u voćnjacima: stubovi, ankeri, kablovi, žice, kape, veze, spojnice, mreže, uključujući i računarsku opremu
1.4. SEKTOR OSTALI USEVI
1.4.2. Oprema i mehanizacija – sejalice i priključna mehanizacija i oprema za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve
LISTA PRIHVATLjIVIH TROŠKOVA ZA SVE SEKTORE U OKVIRU MERE
10. POLjOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I OPREMA ZA SVE SEKTORE
10.2.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta i to:
10.2.1.1. Plugovi
10.2.1.2. Tanjirače
10.2.2. Mašine i oprema za dopunsku obradu zemljišta i to:
10.2.2.1. Rotositnilice (rotofreze) i rotodrljače;
10.2.2.2. Priključni (međuredni) kultivatori, gruberi, setvospremači i podrivači;
10.2.2.3. Valjkovi za postsetvenu obradu;
10.2.2.4. Mašine za usitnjavanje biljne mase;
10.2.2.5. Navigacija za poljoprivredne mašine.
10.2.3. Mašine za đubrenje zemljišta – Priključni rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 l
10.2.6. Mašine i oprema za zaštitu bilja:
10.2.6.1. Atomizeri
10.2.6.2. Prskalice
10.2.8. Mašine i oprema za transport – Traktorske prikolice
2. OPŠTI TROŠAK
2.1. Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge
konsultantske naknade;
2.2. Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
2.3. Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge);
2.4. Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi.

Naš stručni tim vam stoji na raspolaganju za sve informacije.

Agrocentar STEFAN