RFV – Konkurs za kredite namenjene kupovini nove poljoprivredne mehanizacije

Razvojni fond Vojvodine objavio je konkurs za dodelu kredita za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica
– nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

Uslovi kreditiranja iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara
primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate
kamatna stopa: 1.5% na godišnjem nivou
sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina
prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a
rok vraćanja kredita: do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
grejs period: do 6 meseci u grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno u visini ugovorene kamatne stope
anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Obezbeđenje kredita:
– dve lične menice korisnika kredita sa meničnim ovlašćenjem i
– garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, ili
– zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita.

Dokumentaciju koja se podnosi na konkurs možete preuzeti OVDE.

Izvor: subvencije.rs