Subvencije za nabavku novih priključnih mašina Ministarstva Poljoprivrede

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA

 

(„Službeni glasnik RSˮ, broj 48/18 od 23. juna 2018. godine o izmena pravilnika objavljena u ,,Službenom glasniku RSˮ, broj 29/19 od 19. aprila 2019. godine)

 

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 • primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 • primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 • primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 • obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • navodnjavanje biljnih kultura.

 

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 • preduzetnik
 • privredno društvo
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
 • srednja škola
 • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 • – je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 • je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;
 • – je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
 • – za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • – nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 • nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 • – je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

 

Lice koje ispunjava opšte uslove  ostvaruje pravo na podsticaje i ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

 • do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru
 • do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća
 • od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino
 • do 3 ha povrća (na otvorenom polju)
 • od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju)
 • do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja
 • do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja

 

Mehanizacija i oprema za koju se može ostvariti subvencija su:

 • protivgradna mreža
 • nosači za protivgradnu mrežu
 • stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda
 • žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
 • trogodišnje malč folije – samo za jagodu
 • materijali za pokrivanje voćarskovinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
 • sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, kao i slavine
 • priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu
 • rotositnilice (rotofreze)
 • frostbusteri gorionici (priključna mašina)
 • zadimljivači (fogeri)
 • nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom
 • priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500 kg/čas)
 • mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja
 • materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
 • materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju
 • zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
 • priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća
 • sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
 • tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu
 • mašine za skupljanje jezgrastog voća
 • pokretne platforme za berbu
 • mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi
 • elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi
 • mašine za vezivanje rezanog cveća
 • motokultivatori do 10 kw
 • sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja
 • sušare za žitarice
 • nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače)
 • nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače)
 • rotositnilice i rotofreze
 • valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta
 • međuredni kultivatori
 • nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 litara)
 • nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskalice, atomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)
 • mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)
 • nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda
 • nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
 • „pužni transorterˮ
 • priključni berač kukuruza

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih. 

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije. 

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. 

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara 

Subvencija iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a, odnosno 65% od iznosa prihvatljivih troškova bez PDV-a za marginalna naselja. 

Spisak marginalnih naselja(sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), možete pronaći OVDE. 

Korisnik podsticaja je dužan da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Kompletan pravilnik,izmenjeni pravilnik, zahtev i spisak dokumentacije koja se podnosi radi ostvarivanja prava na podsticaje, možete preuzeti u prilogu teksta.

 PODSTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU 

IZMENA PRAVILNIKA ZA NABAVKU MAŠINA I OPREME U PRIMARNOJ BILJNOJ PROIZVODNJI 

SPISAK PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA 

ZAHTEV ZA PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI